OŚWIETLENIE

POMIARY  NATĘŻENIA  OŚWIETLENIAsonel-lxp-2_cr

Nasza firma zajmuje się pomiarami natężenia oświetlenia światła dziennego i elektrycznego stanowisk pracy.
Na wyposażeniu posiadamy urządzenia ze świadectwem wzorcowania i oprogramowanie, które uwzględnia wymagania Polskich Norm w zakresie natężenia oświetlenia.
Ceny uzgadniane są z Klientem indywidualnie ze względu ma możliwą różnorodność pomieszczeń poddawanych pomiarom.
Zapraszamy do współpracy.

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy ? wymagania prawne:
Zgodnie z § 26  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.):

?§ 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.
2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.?

oraz zgodnie z punktem 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973):

„9. 1. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
a) poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,
b) należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.
9. 2. Dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem że będą to oprawy nie powodujące olśnienia.”

W związku z powyższym pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy aby potwierdzić zgodność parametrów oświetlenia z wymaganiami Polskich Norm.
Przepisy BHP nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz jedynie do czynników uciążliwych.
Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj lub rozmieszczenie źródeł światła elektrycznego lub dokonano innych zmian, które mają wpływ na oświetlenie stanowisk pracy.

W przypadku oświetlenia dziennego – wymagania dla oświetlenia dziennego zawarte były w normie PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne, wycofanej ze zbioru aktualnych Polskich Norm w październiku 2005 r. (bez zastąpienia inną normą); oznacza to, że obecnie oświetlenie dzienne powinno spełniać wymagania określone jedynie w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003.169.1650 j.t. z późn.zm) – Rozdział II Oświetlenie oraz Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn.zm.) – Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie.